Εκστρατεία Litter Less

Τμήματα Α'1, Α'2, Δ'2, Στ'1, Στ'2 Στόχος της εκστρατείας Litter Less είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να τους ενθαρρύνει να κάνουν θετικές επιλογές.

Go to link